គ្រឹះស្ថាន ខេមរា សូមស្វាគមន៍

Annoucement_02-02-2017.jpg

លឿន រហ័ស និង ងាយស្រួល

LOGO

Khemraloan

ទស្សនៈវិស័យ៖ គឺបម្រើសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងជាចំបាច់។

បេសកកម្ម៖ គឺបំពេញនូវតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី។

គោលបំណង៖ ជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជួយអោយប្រជាជន មានជិវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង

www.khemraloan.wordpress.com.jpgwww.khemraloan.wordpress.com
Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។