សេវាកម្ម

ខេមរា សេវាប្រាក់កម្ចី៖ ផ្តល់ឥណទានដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុងការបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងជួយសំរួលនូវកង្វះខាតផេ្សងៗ

ខេមរា មានឥណទាន ៥ប្រភេទ
១. SECURE LOAN កម្ចីមានសុវត្ថិភាព (មានឯកសារប្លង់ដី/ផ្ទះ)
២. VEHICLE LOAN កម្ចីយានយន្ត (មានកាតគ្រីម៉ូតូ/ឡាន)
៣. PERSONAL LOAN កម្ចីលក្ខណៈបុគ្គល (មានឯកសារប្លង់ដី/ផ្ទះ តែបង់ថេរ)
៤. NEGOCIATION LOAN កម្ចីតាមការចរចារ (ធ្វើការចរចារតាមតំរូវការអតិថិជន)
៥. DAILY LOAN កម្ចីប្រចាំថ្ងៃ (ឯកសារថតចំលង នឹងបង់ប្រចាំថ្ងៃ/សប្តាហ៍)

Money

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: