សេវាកម្ម

ខេមរា សេវាប្រាក់កម្ចី៖ ផ្តល់ឥណទានដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុងការបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងជួយសំរួលនូវកង្វះខាតផេ្សងៗ

ខេមរា មានឥណទាន ៣ ប្រភេទ
១. GENERAL LOAN ឥណទានគោល (សៀវភៅគ្រួសារ/ស្នាក់នៅ)
២. TEMP LOAN ឥណទានបំរ៉ុង (កាតគ្រីម៉ូតូ/ឡាន)
៣. SECURE LOAN ឥណទានសុវត្ថិភាព (ប្លង់ដី/ផ្ទះ)

Ads

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។