ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម​ធនាគារទាក់ទងកម្មវិធីមីក្រូឥណទាន​និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសម្រាប់ផ្ញើប្រាក់ទុក​និងសម្រាប់ឲ្យខ្ចីប្រាក់ តាមគោលការណ៍​បញ្ចេញបញ្ចូលប្រាក់ រស់បានដោយសារការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកការប្រាក់ ហើយនិងការប្រើលុយរបស់នាយទុន ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យអ្វីមួយ ស្វែងរកចំណេញ មានដូចជាការទិញដីធ្លី អគារជាដើម ដែលហៅថា អចលនវត្ថុមិនបាត់បង់។
តើផែនការមីក្រូឥណទាន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទាន ដែលកំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជា ពិតជាជួយកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រទុគ៌ត​នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដូចសេចក្តីថ្លែងរបស់មន្រ្តីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលមែន ឬដូចម្តេច?
លោក ហាស់ សាន មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្ត និងស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ យោងតាមឯកសារពីអង្គការផ្សេងៗ។
Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: