ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម ធនាគារទាក់ទងកម្មវិធី មីក្រូឥណទាននិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសម្រាប់ផ្ញើប្រាក់ទុកនិងសម្រាប់ឲ្យខ្ចីប្រាក់ តាមគោលការណ៍បញ្ចេញបញ្ចូលប្រាក់ រស់បានដោយសារការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកការប្រាក់ ហើយនិងការប្រើលុយរបស់នាយទុន ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យអ្វីមួយ ស្វែងរកចំណេញ មានដូចជាការទិញដីធ្លី អគារជាដើម ដែលហៅថា អចលនវត្ថុមិនបាត់បង់។
តើផែនការមីក្រូឥណទាន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទាន ដែលកំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជា ពិតជាជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទុគ៌តនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដូចសេចក្តីថ្លែងរបស់មន្រ្តីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលមែន ឬដូចម្តេច?
លោក ហាស់ សាន មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុវត្ត និងស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ យោងតាមឯកសារពីអង្គការផ្សេងៗ។
សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងលើនេះ ដោយចុចលើពាក្យ «ស្ដាប់សំឡេង» នៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងលើ៕

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: