ស្ថាបនា​លីមីតធីត

ស្ថាបនា លីមីតធីត (អតីត ស្ថាបនាសហគ្រិនកម្ពុជា លីមីតធីត)ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ក្នុងលក្ខណៈជាអង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាលនៅ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ក្រោមឈ្មោះថា ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា (ជជព) ដោយផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំផ្នែក សុខភាព និងហិរញ្ញវត្ថុដល់ សហគមន៍ក្រីក្រ។ នៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ជជព បានអនុវត្ដវិធីសាស្ដ្រ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូច មួយផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មបញ្ញើ សន្សំ និងឥណទានតែប៉ុណ្ណោះ។ ជាលទ្ធផល ប្រតិបត្ដិការប្រាក់កំចីបានរំកិលខ្លួន បន្ដិចម្ដងៗពីឥណទាន​ក្រុមក្នុងភូមិ ទៅជាការខ្ចីជា ក្រុមមានមនុស្សច្រើននាក់លាយគ្នា និងកំចីឯកត្ដជន។
ស្ថាប័នបានចុះបញ្ជី​ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​នៅឆ្នាំ ២០០១ ជាប្រតិបត្ដិករ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០មក ស្ថាប័ន បានព្យាយាមកំលាយខ្លួនទៅជា​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ។ ដំណើរការនេះធ្វើក្នុងរយៈ ពេលប្រមាណ ៣ ឆ្នាំ រហូតទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញច្បាប់​ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ ការកំលាយខ្លួននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅ លើផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលិក និង អតិថិជនលើការផ្លាស់ប្ដូរ​របស់ស្ថាប័នពីអង្គការមនុស្សធម៌​ទៅជាស្ថាប័ន រកប្រាក ់ចំណេញ។
ជាចុងក្រោយនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣ អង្គការ ជជព បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុន​ទទួលខុសត្រូវមានកំរិត ចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួង ពាណិជ្ជកម្មក្រោមឈ្មោះថ្មីថា ស្ថាបនាសហគ្រិនកម្ពុជា លីមីតធីត និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៣ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

nullស្ថាបនា លីមីតធីត
គេហទំព័រ

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: