អំពើឆបោក

មាត្រា៤៥៖ អំពើឆបោក
ជនណាដែលធើ្វអោយគេអោយមកខ្លួន ឬប៉ុនប៉ងធ្វើអោយគេអោយមកខ្លួននូវ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ឬមួយចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រូបវន្ត័បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដោយប្រើល្បិចបន្លំ ឬកែ្លងគុណភាព ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះអោយជឿតាម អំណាចក្នុងការស្រម័យឬ ដោយធ្វើអោយជនរងគ្រោះខ្លាច ឬសង្ឃឹមលើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ ត្រូវមានទោសមជ្ឈឹមពីបទឆបោក ហើយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុគពី១ឆ្នាំ ទៅ៥ឆ្នាំ។

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: