តើមីក្រូឥណទាន​ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទានជាអ្វី?

នៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជន មានដូចជាធនាគារជាដើម បានបង្កើតគម្រោងឲ្យខ្ចីទុន​ប្រកបរបរអាជីវកម្មធុនតូច ហៅថា មីក្រូឥណទាន (Microcredit) ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬ មីក្រូហិរញ្ញប្បទាន ដែលអង់គ្លេសហៅថា Microfinance។
តើនរណាផ្តើមគំនិតបង្កើតគម្រោងដូច្នេះមុនគេ ហើយគម្រោងនេះ​បង្កើតក្នុងគោលបំណងអ្វីពីដំបូង?
សូមអញ្ជើញស្ដាប់​សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ លោក ហាស់ សាន អំពីវិធីខ្ចីបុលម្យ៉ាង ដែលធនាគារក្នុងស្រុកបានអនុវត្ត ដែលថាអាចជួយដល់​ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទុនរកទទួលទាន ដោយចុចលើពាក្យ «ស្ដាប់សំឡេង» នៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងលើ៕
នៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជន មានដូចជាធនាគារជាដើម បានបង្កើតគម្រោងឲ្យខ្ចីទុនប្រកបរបរអាជីវកម្មធុនតូច ហៅថាមីក្រូឥណទាន (Microcredit) ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទាន ដែលអង់គ្លេសហៅថា Microfinance។
តើនរណាផ្តើមគំនិតបង្កើតគម្រោងដូច្នេះមុនគេ ហើយគម្រោងនេះបង្កើតក្នុងគោលបំណងអ្វីពីដំបូង?
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតុន លោក ហាស់ សាន សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីខ្ចីបុល ដែលធនាគារក្នុងស្រុកបានអនុវត្ត ដែលថាអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទុនរកទទួលទាន។
សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះ ដោយចុចលើពាក្យ «ស្ដាប់សំឡេង» នៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងលើ៕

នៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជន មានដូចជាធនាគារជាដើម បានបង្កើតគម្រោងឲ្យខ្ចីទុនប្រកបរបរអាជីវកម្មធុនតូច ហៅថាមីក្រូឥណទាន Microcredit ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទាន ដែលអង់គ្លេសហៅថា Microfinance។
តើគំនិតដើមនៃគម្រោងនេះ ដើម្បីជួយមនុស្សជំពូកណាពីដំបូង?
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតុន លោក ហាស់ សាន ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីខ្ចីបុល ដែលធនាគារក្នុងស្រុកបានអនុវត្ត ថាអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទុនរកទទួលទាន។

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: