អំពីខេមរា

សូមស្វាគមន៍នូវការចូលទស្សនានូវគេហទំព័រ ខេមរា សេវាប្រាក់កម្ចី

ខេមរា ផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច ដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

ក្នុងការបង្កើត ឬពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទនិងជួយសំរូលនូវតម្រូវការចាំបាច់ដែលកើតមានឡើង។
Khemraloan

ទស្សនៈវិស័យ៖គឺបម្រើសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងជាចំបាច់។

បេសកកម្ម៖គឺបំពេញនូវតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី។

គោលបំណង៖ ជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជួយអោយប្រជាជន មានការងារធ្វើ។

ទូរសព្ទ័លេខ៖ 010-500-910
អីមែល៖ khemraloan@yahoo.com
វិបសាយ៖ www.khemraloan.wordpress.com
Facebook៖ www.facebook.com/khemraloan

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកន្លងមក

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: