អំពីខេមរា

សូមស្វាគមន៍នូវការចូលទស្សនានូវគេហទំព័រ ខេមរា សេវាប្រាក់កម្ចី

ខេមរា ផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច ដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
ក្នុងការបង្កើត ឬពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ​និងជួយសំរូលនូវ​តម្រូវការចាំបាច់ដែលកើតមានឡើង។
Khemraloan

ទស្សនៈវិស័យ៖​​គឺបម្រើសេវាកម្មប្រាក់កម្ចី​ដល់ប្រជាជន​គ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងជាចំបាច់។

បេសកកម្ម៖​​គឺបំពេញនូវតម្រូវការ​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី។

គោលបំណង៖​ ជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជួយអោយប្រជាជន មានការងារធ្វើ។

ទូរសព្ទ័លេខ៖​0236 7777 00
អីមែល៖​ khemraloan@yahoo.com
វិបសាយ៖​ www.khemraloan.wordpress.com
Facebook៖​ www.facebook.com/khemraloan

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកន្លងមក

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: