ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក

Advertisements

ក្រមច្បាប់អនុវត្តចំពោះគ្រឹស្ថាន ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក


ច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក


ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក


ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការ ទូទាត់សងប្រាក់

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក


ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ធនាគារជាតិកម្ពុជា

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក


បទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ សម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា

19/08/2010

ចុចទីនេះទាញយក