ប្រកាស ព័ត៌មាន

សូមស្វាគមន៍ លោកអ្នកដែលបានចូលមកដល់ ទំព៍រ អង្គការ ខេមរាសហគមន៍។

ខេមរាសហគមន៍ គឺជាអង្គការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល និងដុល្លារ។

ខេមរាសហគមន៍ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទាំងពីរភេទ ដូចខាងក្រោម៖
Job

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: