ប្រកាស ព័ត៌មាន

អង្គការ ខេមរាសហគមន៍ សូមជម្រាមជួនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជណទាំងអស់ មេត្តាជ្រាមថា៖ អង្គការ ខេមរាសហគមន៍ គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនសុទ្ធសាធ ដែលបង្កើតឡើងដោយ ការវិនិយោគរបស់ខ្មែរ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស (អាមេរិក)។ អង្គការ ខេមរាសហគមន៍ មិនមែនជាគ្រឹះស្ថាន ឬស្ថាបន័ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឬគណៈបក្សឡើយ។
អាស្រ័យដូចនេះ សូមអតិថិជន និងសាធារៈជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ នូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឯកជនរបស់ អង្គការ ខេមរាសហគមន៍ យើង។

 

ប្រកាសព័ត៌មាន៖
Job

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: