គោលការណ៍

ដើម្បីខ្ចីចងការប្រាក់ជាមួយខេមរា អតិថិជនត្រូវមាន៖
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារ
– រូបថត ៤x6 ចំនួន ២សន្លឹក ទាំងអ្នកខ្ចី និងអ្នកធានា (រូបថតចាប់ពី៦ខែចុងក្រោយ
– ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងត្រឡប់
– មានមុខរបរត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់រដ្ឋ
– មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ទាំងអ្នកខ្ចីចងការប្រាក់ និងអ្នកធានា
– មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អទាំងអ្នកខ្ចីចងការប្រាក់និងអ្នកធានា
– មានដាឯកសារដាក់បញ្ចាំ ដូចជា សៀវភៅគ្រួសារ/ស្នាក់នៅ កាតគ្រីម៉ូតូ/ឡាន អចលនវត្ថុ

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខ៖ 0236​ 7777 00

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: