ហិរញ្ញវត្ថុ SITEs

I. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance)
-​ស្ថាបនា លីមីតធីត (Sathapana)​ធ្វើអោយជីវិតប្រសើរឡើង
-​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ (PRASAC) រីកចំរើនទាំងអស់គ្នា
-​អម្រឹត(AMRET)នៅជាមួយអ្នក ដើម្បីអ្នក
-​ធនាគាភូមិ (ខេមបូឌា)​អិលធីឌី(TPC)
-​តុងហ្វាង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
-​គ្រឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត(CREDIT) Empering Lives
-​ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(Maxima)
-​វីសិនហ្វាន់ ខេមបូឌា (Visionfund)
-​សីលានិធី​លីមីធីត(Seilanithih)
-​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទកម្ពុជា(CBIRD)
-​ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត(HKL)កាន់តែទុកចិត្ត កាន់តែចំរើន
-​អេ អឹម ខេ (ខេមបូឌា)(AMK)
-​ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន លីមីតធីត អ៊ី.អេ.ភី (EAP)
-​ស៊ី-អេជ-ស៊ី លីមីតធីត(CHC)
-​ហ្គ្រិន សេនត្រល ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (GREEN)
-​Farmer Finance Ldf., (FF)
-​សហគមមូលនិធិសហភាពអភិវឌ្ឍន៍កសិករ​(FUDF)
-​Intean Poalroath Rongroeurng (IPR)
-​TONG FANG MICRO FINANCE LTD. (TFMF)
-​វាយ ស៊ី ភី ម៉ាយក្រូហ្វានែន (YCP)

II. ធនាពាណិជ្ជ (Commercial Bank)
-​ធនាគាវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA)
-​ធនាគាកម្ពុជាអាស៊ីចំកាត់ (CAB)
-​ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក្រុមហ៊ុនអនាមិក (ក.អ)(Canadia)
-​ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់(CCB)
-​ធនាគាមេគង្គកម្ពុជា មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត(Mekong)
-​ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ចំកាត់(Campubank)
-​ធនាគាពាណិជ្ជទីមួយ​សាខាភ្នំពេញ (FCB)
-​ធនាគារពាណិជ្ជក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា​(TFB)
-​ធនាគារក្រុងថៃ មហាជន​សាខាភ្នំពេញ (KTBP)
-​ធនាគារមេឃប៊ែង សាខាភ្នំពេញ(May Bank)
-​សាជីវកម្មធនាគារ សិង្ហបុរីចំកាត់ (SBC)
-​ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក្រុមហ៊ុនអនាមិក (ក.អ)​(UCB)
-​ធនាគារវឌ្ឍនៈ​(Vattanac Bank)
-​ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (Acleda Bank Plc)
-​ធនាគារ អេ អ៊ិន​ហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ កម្ពុជា(ANZ)
-​ធនាគារ ខេមខូ លីមីតធីត(Camko)
-​ធនាគារ ស៊ិនហានខ្មែរ (SKB)
-​ធនាគារ វីអាយភី​អ៊ិលធីឌី (VIP Bank LTD)
-​ធនាគារ វិនិយោគរុងរឿង (PIB)
-​ធនាគារ​ជប៉ុនម៉ារ៉ូហាន់​(MJB)
-​ធនាគារ គូកមិនកម្ពុជា​ភីអិលស៊ី (KBC)
-​ធនាគារ ប៊ូយុងខ្មែរ (BKB)
-​ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ (PPCB)
-​ធនាគារ អង្គរកាពីតាល់ (ACB)
-​ធនាគារ អូអេសខេ (OSK)

III. ធនាគារឯកទេស (Specialized Bank)
-​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(RDB)
-​ធនាគារឯកទេស ភីអេចអែសអឹមអ៊ី ចំកាត់ (PHSME)
-​ធនាគារវិនិយោគទីមួយ (FISB)
-​ធនាគារឯកទេស អានកូ (ANCO)
-​ធនាគារឯកទេស ខេមបូឌានឌីវេឡុបមេន(CDSB)
-​ធនាគារឯកទេស ប៊េស (Best)

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: